Skip to main content

Lietošanas noteikumi

lv.dominaelegans.com lietošanas noteikumi

 1. Vispārēja vienošanas

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas lv.dominaelegans.com, turpmāk- lv.dominaelegans.com, lietošanas kārtību.

1.2. SIA CHEMI PHARM GROUP, reģistrācijas Nr. LV 40003635989, adrese: Ozolciema 10-k-2-29, Rīga LV-1058, turpmāk – Pārdevējs, nodrošina – lv.dominaelegans.com pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Pircējs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas – lv.dominaelegans.com. Nepilngadīgas personas līdz 18 gadiem lv.dominaelegans.com pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju.

Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas lv.dominaelegans.com piedāvātos pārdodamos kosmētikas līdzekļus, turpmāk tekstā Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. Ja Pircējs iegādājas lv.dominaelegans.com. piedāvātās Preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.

1.5. Ja Pircējs iegādājas Preces lv.dominaelegans.com, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Pircējs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties Preces lv.dominaelegans.com.

1.6. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus.

1.7. Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

 1. Privātums

2.1 Pārdevējs aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

2.2. Pircēja sniegtā informācija palīdz Pārdevējam īstenot servisu, apstrādāt Pircēja pieprasījumus, piegādāt Preci un sniegt Pircējam atbalstu. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par norādīto datu pareizību. Ja Pircējs norādījis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju.

2.3. Pircējs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.4. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Preču piegādi Pircējam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

2.5. Preces piegādes brīdī Preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

 1. Preces

3.1 Pārdevējs attiecībā uz Pircēju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām, kā arī, ražojot kosmētikas līdzekļus, ievēro labu ražošanas praksi.

3.2. Pasūtot Preces, Pircējs apzinās ka dabīga kosmētika var saturēt komponentes , kas var izraisīt alerģisko reakciju.

3.3. Preču bildēm lv.dominaelegans.com ir informatīvs raksturs. Pārdevējs nav atbildīgs par lv.dominaelegans.com bildēs redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

 1. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču lv.dominaelegans.com. norādītas EUR, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Pircējs maksā par Precēm, šādos veidos:

4.2.1. ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja noradīto kontu;

 1. Preču piegāde

5.1. Pircējs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas noradīt precīzu piegādes adresi.

5.1.1 Preces var piegādāt Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis/kurjers;

5.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Preci vēlākais 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas Pārdevēja kontā.

5.3. Gadījumā, ja Pircēja pasūtīta Prece Pārdevējam nav pieejama, Pārdevējs piedāvā Pircējam vienoties par citu piegādes datumu vai aizstāt to ar analoģisko Preci, vai atgriezt Pircējam apmaksāto naudas summu.

5.4. Pēc Preču saņemšanas Pircējs vai viņa pārstāvis pārbauda Preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Pircējs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka Preces ir nodotas labā stāvoklī.

 1. Preču atgriešana

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam iegādāto preci.

7.1. Pircējs informē Pārdevēju par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā: dana@dominaelegans.com) norādot atgriešanas Preces nosaukumu, pasūtījuma numuru, atgriešanas iemeslu, kā arī Pircēja vārds, uzvārds, bankas rekvizīti. Pircējs Preces nosūta atpakaļ SIA CHEMI PHARM GROUP uz adresi: Rītausmas 23, Rīga, LV-1058.

7.2. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

7.2.1. atgrieztajai Precei jābūt oriģinālā iepakojumā;

7.2.2. Preces nedrīkst būt bojātas;

7.2.3. preces nav lietotas;

7.2.4. atpakaļ sūtāmai Precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija Preci saņemot;

7.2.5. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām Precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.

7.3. Par Precēm, kuras Pircējs atgriež Pārdevējam ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Pārdevējs piekrīt atmaksāt Pircējam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

 1. Atgriezeniskā saite

8.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti lv.dominaelegans.com sadaļā KONTAKTI.

 1. Nepārvaramā vara

9.1 Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 1. Citi Noteikumi

10.1. Visus strīdus, kas var rasties saistību izpildes laikā, Pārdevējs un Pircējs apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja sarunas vēlamos rezultātus nav devušas – Pārdevēja norādītajā šķīrējtiesā.

 

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop